Welcome to Office of the Area General Buddhist Education 8
หนังสือเวียน
ที่ สศป 0308/ว100 เรื่อง แจ้งการรายงานตัวของเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) 14 ก.ย. 65
ด่วนที่สุด ที่ สศป 0308/ว86 เรื่อง การจัดทำข้อมูลหลักสูตร และข้อมูลผลการเรียนเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 07 ก.ย. 65
ที่ สศป 0308/ว85 เรื่อง อนุทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 07 ก.ย. 65
ที่ สศป 0308/ว84 เรื่อง ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA นักเรียนชั้น ม.6 (จำนวน 5 ภาคเรียน) ปีการศึกษา 2565 01 ก.ย. 65
ที่ สศป 0308/ว82 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตัวแทนศูนย์ประสานงานการจัดสอบประจำสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) 31 ส.ค. 65
ที่ สศป 0308/ว75 เรื่อง โครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี และโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 09 ส.ค. 65
ที่ สศป 0308/ว63 เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 20 ก.ค. 65
ที่ สศป 0308/ว62 เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 20 ก.ค. 65
ที่ สศป 0308/ว59 เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 14 ก.ค. 65
ที่ สศป 0308/ว56 เรื่อง ส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ B-NET และ O-NET ปีการศึกษา 2565 11 ก.ค. 65
คำสั่ง
คำสั่ง ที่ 13/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตัวแทนศูนย์ประสานงานการจัดสอบประจำสนามสอบดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 31 ส.ค. 65
คำสั่ง ที่ 12/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์ประสานงานการจัดสอบ 31 ส.ค. 65
คำสั่ง ที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับสนามสอบ 18 ม.ค. 65
คำสั่ง ที่ 9/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2564 01 ธ.ค. 64
คำสั่ง ที่ 8/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 14 03 พ.ย. 64
คำสั่ง ที่ 7/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารประกอบการอบรม 03 พ.ย. 64
คำสั่ง ที่ 6/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับศูนย์สอบ 03 พ.ย. 64
คำสั่ง ที่ 5/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2564 03 พ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานตัวเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.)
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ผู้บริหาร

พระโสภณพุทธิธาดา
รก.ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๘
สายตรงผู้บริหาร
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๘
Office of the Area General Buddhist Education 8
๖๑๒/๑ หมู่ที่ ๘ ถ.ริมโขง ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ๔๓๐๐๐  โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๖๑๑๕๒
ผู้ดูแลระบบ : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Online :  User