หน้าที่และอำนาจ
หน้าที่และอำนาจ
ประกาศประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (แบับที่ ๑)
เรื่อง หน้าที่และอำนาจของสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

https://drive.google.com/file/d/1LP2oLpEN1O7OLQvNy21XUtpZBLWAskoY/view?usp=sharing