ตราหน่วยงาน
ตราหน่วยงาน

ตราหน่วยงาน

(1) ขีด 3 ขีดอยู่ระหว่างชื่อหน่วยงาน หมายความว่า การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งเป็นลำดับที่ 3 ของการศึกษาพระปริยัติธรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาพระปริยัติธรรม

(2) ซี่ธรรมจักร 8 ซี่ หมายถึง พระพุทธเจ้าตรัสว่าอริยมรรคมีองค์ 8 
       คือ 1.สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นที่ถูกต้อง)
             2.สัมมาสังกัปปะ (ความคิดที่ถูกต้อง)
             3.สัมมาวาจา (วาจาที่ถูกต้อง)
             4.สัมมากัมมันตะ (การปฏิบัติที่ถูกต้อง)
             5.สัมมาอาชีวะ (การหาเลี้ยงชีพที่ถูกต้อง)
             6.สัมมาวายามะ (ความเพียรที่ถูกต้อง)
             7.สัมมาสติ (การมีสติที่ถูกต้อง)
             8.สัมมาสมาธิ (การมีสมาธิที่ถูกต้อง)

(3) มีข้อความบน-ล่าง เขียนชื่อว่า "สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8"