โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
รายชื่อโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (Mean.) แยกตามรายวิชา
สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2564
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.17 KB