ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
พระราชบัญญัติ
พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.29 KB 348
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.49 KB 318
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.75 KB 314
กฎกระทรวง
กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.22 KB 303
ประกาศ
ประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 307
ประกาศประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ฉบับที่ 1) 341
ประกาศ พศ. เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับงบเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ (ฉบับที่ 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 16.84 KB 249
ประกาศ พศ. เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับงบเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ (ฉบับที่ 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 225
ประกาศ กบป. เรื่อง รายชื่อเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) ที่ต้องรายงานตัว หลักเกณฑ์และรายละเอียดที่ต้องรายงานตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.7 MB 66
ข้อบังคับ
ข้อบังคับ กศป. ว่าด้วยโครงสร้างการบริหารงานและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม และสถานศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.04 KB 355
ข้อบังคับ กศป. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.39 KB 332
คำสั่ง
คำสั่งมหาเถรสมาคม ที่ 1/2564 เรื่อง กรณีพระภิกษุสามเณรเรียนวิชา หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 300
1.กลุ่มบริหารงานทั่วไป
คู่มือปฏิบัติงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ฉบับ พ.ศ.2557 339
ใบนำส่งสิ่งของทางไปรษณีย์โดยชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ ใบอนุญาตเลขที่ 206/2564 Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.53 KB 190
2.กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จศป. แผนกสามัญศึกษา 5 ก.พ.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 284.76 KB 370
ใบรายงานตัวเป็นเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.)_บรรพชิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.54 KB 69
ใบรายงานตัวเป็นเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.)_คฤหัสถ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.28 KB 61
3.กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
แบบคำขอรับงบเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์2564 (กรณีโรงเรียนพระปริยัติธรรม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.29 KB 279
แบบคำขอรับงบเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์2564 (กรณีโรงเรียนพระปริยัติธรรม) .doc Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 219
4.กลุ่มงานวิชาการ
แนวปฏิบัติแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปพ.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 313
คู่มือการจัดทำจัดเก็บรักษาแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) 307
แบบรายงานการออกประกาศนียบัตร ปพ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 141.95 KB 135