คำสั่ง
คำสั่ง สศปส. ที่ 34/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีปริยัติ" ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 24) 24 ก.พ. 66
คำสั่ง ที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพิ่มเติม (อ่าน 67) 06 ม.ค. 66
คำสั่ง ที่ 26/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แก้ไขเพิ่มเติม (อ่าน 61) 29 ธ.ค. 65
คำสั่ง ที่ 25/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตัวแทนศูนย์ประสานงานการจัดสอบประจำสนามสอบดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม (อ่าน 153) 29 ธ.ค. 65
คำสั่ง ที่ 24/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา (อ่าน 75) 02 ธ.ค. 65
คำสั่ง ที่ 23/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน (อ่าน 83) 02 ธ.ค. 65
คำสั่ง ที่ 22/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (อ่าน 88) 02 ธ.ค. 65
คำสั่ง ที่ 21/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย (อ่าน 82) 02 ธ.ค. 65
คำสั่ง ที่ 20/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนท่าบ่อ (อ่าน 88) 02 ธ.ค. 65
คำสั่ง ที่ 19/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย (อ่าน 82) 02 ธ.ค. 65
คำสั่ง ที่ 18/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย (อ่าน 77) 02 ธ.ค. 65
คำสั่ง ที่ 17/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี (อ่าน 64) 02 ธ.ค. 65
คำสั่ง ที่ 16/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนหนองหานวิทยา (อ่าน 67) 02 ธ.ค. 65
คำสั่ง ที่ 15/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (อ่าน 68) 02 ธ.ค. 65
คำสั่ง ที่ 14/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (อ่าน 53) 02 ธ.ค. 65
คำสั่ง ที่ 13/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตัวแทนศูนย์ประสานงานการจัดสอบประจำสนามสอบดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 326) 31 ส.ค. 65
คำสั่ง ที่ 12/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์ประสานงานการจัดสอบ (อ่าน 193) 31 ส.ค. 65
คำสั่ง ที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับสนามสอบ (อ่าน 412) 18 ม.ค. 65
คำสั่ง ที่ 9/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 689) 01 ธ.ค. 64
คำสั่ง ที่ 8/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 14 (อ่าน 598) 03 พ.ย. 64
คำสั่ง ที่ 7/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารประกอบการอบรม (อ่าน 504) 03 พ.ย. 64
คำสั่ง ที่ 6/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับศูนย์สอบ (อ่าน 474) 03 พ.ย. 64
คำสั่ง ที่ 5/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 461) 03 พ.ย. 64