กองอำนวยการ

ชื่อ-ฉายา-สกุล
ผู้อำนวยการกองอำนวยการ

ชื่อ-ฉายา-สกุล
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

ชื่อ-ฉายา-สกุล
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล

ชื่อ-ฉายา-สกุล
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ชื่อ-ฉายา-สกุล
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน บัญชี และพัสดุ

ชื่อ-ฉายา-สกุล
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ