คณะผู้บริหาร

พระโสภณพุทธิธาดา
ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8

พระครูรัตโนภาส
รองประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8

พระเมธีปริยัติธาดา
รองประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8

พระครูสุภกิจโกศล
เลขานุการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8